Bbz aanvragen

Bbz aanvragen

De Bbz-regeling wordt door gemeenten uitgevoerd. Een Bbz aanvraag kan in de regel bij de gemeente waar u woont worden ingediend. Sommige gemeenten hebben deze taak aan een andere gemeente uitbesteed. Zo laat de gemeente Nieuwegein deze taak door de gemeente Utrecht uitvoeren.

1. Bbz aanvraag indienen bij de gemeente

U zoekt eerst uit bij wie u moet zijn. Veel gemeenten hebben helaas geen informatie of summiere informatie over de regeling op hun website staan. Uw gemeente dient u te kunnen vertellen welke afdeling en welke ambtenaar belast is met de regeling. Een probleem is dat slechts een paar mensen in de gemeente van deze regeling voldoende kennis hebben. U moet dus goed uitzoeken bij wie u moet zijn. Meestal heet die Afdeling Werk en Inkomen, Sociale Zaken, Bureau Zelfstandigen, Zelfstandigenloket of Ondernemersloket.

De gemeente moet binnen 13 weken na indiening van de aanvraag beslissen of er recht op bijstand bestaat. Het college van de gemeente kan deze termijn als daar redenen voor zijn met ten hoogste 13 weken verlengen.

Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Zie dwangsom bij te laat beslissen.

Tip

Nadat de Bbz aanvraag is ingediend, kan de gemeente in geval van financiёle nood aan de ondernemer een voorschot voor levensonderhoud verstrekken.

Tijdens een eerste gesprek dient aan u duidelijk te worden gemaakt, welke informatie nodig is om een aanvraag te kunnen indienen.

Altijd noodzakelijk bij een Bbz aanvraag:

 • Schriftelijk ingevuld standaard intake-formulier van de gemeente dat door u is ondertekend + datum
 • Kopie uittreksel handelsregister KvK (gevestigde ondernemer)
 • Kopie van beleggingsverzekeringen, lijfrentes en levensverzekeringen
 • Ondernemersplan (bij starters)
 • Jaarrekening (laatste 3 boekjaren bij gevestigde ondernemers)
 • Oprichtingsakten/contracten (bij samenwerkingsverbanden)
 • Kopie van eventueel andere benodigde vergunning(en)
 • Curriculum Vitae = opleidingen en werkervaring
 • Wat vraagt u aan krediethoogte en periodieke uitkering
 • Kopieën van de laatste stand van de (betaal- en spaarrekeningen bij banken)
 • Belastingaangiftes laatste 3 jaar en belasting aanslagen
 • WOZ-waarden onroerend goed
 • Hypotheekcontracten

Bijlagen (eventueel nuttig) voor de eerste beoordeling van een Bbz aanvraag:

 1. Kwartaal/halfjaarcijfers over het jaar van aanvraag
 2. Prognose of overlevingsplan (indien aanwezig)
 3. Overzicht privé-uitgaven
 4. Overzicht van de bezittingen en schulden in privé
 5. Informatie over de fiscale positie; bij voorkeur een overzicht van de ontvanger Rijksbelastingen
 6. BKR registratie Tiel (schuldenoverzicht)
 7. Looninformatie (indien van toepassing van cliënt en partner)
 8. Laatste belastingaangifte

2. Aanvraag naar een bedrijfsadviseur op het gebied van de regeling

Contact met de adviseur

Indien uw aanvraag compleet is dan wordt de aanvraag aan een bedrijfsadviseur gegeven. De adviseur maakt met u een afspraak voor een gesprek van circa 3 uur.

Gesprek met de adviseur over de Bbz aanvraag

De adviseur onderzoekt of uw plan levensvatbaar is. Als er sprake is van levensvatbaarheid, dan kan u een positief beroep doen op een krediet en periodieke uitkering voor levensonderhoud. Er wordt gekeken naar het commerciële plan, financiële plan en uw ondernemerscapaciteiten. Vervolgens wordt stil gestaan bij het realiteitsgehalte van uw plan. Bent u wel in staat om te kunnen voldoen aan uw rente- en aflossingsverplichtingen en kan u na kredietverstrekking voorzien in de kosten van het levensonderhoud.

3. Haalbaarheidsrapport

De bedrijfsadviseur informeert u telefonisch over zijn bevindingen en het advies dat hij gaat uitbrengen aan de gemeente. Vervolgens ontvangt de gemeente het adviesrapport. De gemeente kan u een kopie van het rapport geven. De gemeente betaalt een vergoeding voor het maken van het rapport aan de onafhankelijke bedrijfsadviseur zoals Regelingbbz.nl dus zo'n onderzoek kost u niets.

4. Gemeente neemt een beslissing over de Bbz aanvraag

De gemeente neemt op basis van het rapport een beslissing. Als dit positief uitvalt dan kan u in aanmerking komen voor een krediet of een periodieke uitkering voor levensonderhoud.

5. Bezwaar aantekenen tegen de beslissing

U hebt het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bezwaar maken is ook mogelijk als u vindt dat u te lang op een beslissing moet wachten. U moet uw bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) van uw gemeente. U moet dit schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van het besluit doen. U hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen.

Tip

Probeer uw bezwaar goed te onderbouwen met behulp van deskundigen.

Hoe een bezwaarprocedure verloopt en welke rechten u heeft, staat in de Awb ofwel Algemene wet bestuursrecht. In sommige gemeenten wordt door een bezwaarcommissie een hoorzitting gepland. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar toe te lichten. In andere gemeenten hebben Burgemeester en Wethouders slechts 1 ambtenaar gemachtigd om over uw bezwaar te beslissen. Als u in het gelijk wordt gesteld, worden uw bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit betekent dat op het eerdere besluit wordt teruggekomen. De gemeente deelt schriftelijk aan u mede wat het besluit is over het door u ingediende bezwaar.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kunt u binnen zes weken bij de rechtbank in beroep gaan. Een advocaat is hiervoor niet nodig maar dat mag wel. U kunt ook iemand machtigen om een bezwaarschrift voor u in te dienen.

Tip

Het is verstandig voordat u bij een rechtbank in beroep gaat om aan een advocaat te vragen of deze kosten voor uw rekening komen of kosteloos zijn. Soms is het voor starters kosteloos. Begrijp dat goede advocaten meestal geld kosten.

Tegen de beslissing van de rechtbank kunt u weer in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep zie www.rijksoverheid.nl.