Bbz afwijzing

Bbz afwijzing wat nu

Meer dan 50% van de Bbz-aanvragen van starters en gevestigde bedrijven worden door gemeenten afgewezen. Dit zijn een paar duizend ondernemers per jaar! Als u dit dus overkomt dan bent u echt niet de enige met zo’n slecht bericht.

Vraag altijd het Bbz-rapport op zodat u weet wat de afwijzingsgronden zijn en u kan vaststellen of er onjuistheden in dit Bbz-rapport staan.

U dient er vanuit te gaan, dat in de regel een beslissing die negatief voor u uitvalt wel terecht kan zijn, omdat het rapport op basis van objectieve feiten en aannames (dus emotieloos maar wel met respect voor u) moet zijn geschreven. Het is daarom verstandig om eerst samen met uw accountant of een bevriende financieel deskundige het rapport te bestuderen en na te gaan of er fouten in staan of dat er relevante informatie in ontbreekt.

Tip

Het uitgebrachte advies is een momentopname. Omstandigheden kunnen zich in korte tijd wijzigen, waardoor de aannames op bezoekdatum van de bedrijfsadviseur anders zijn komen te liggen.

Tip

Soms vraagt de gemeente vanwege objectiviteit aan een ander extern onafhankelijk bureau om een "second opinion". U kan aan uw gemeente vragen of onafhankelijk Bbz-adviesbureau Martin Delta dit onderzoek mag verzorgen.

Als u het niet eens bent met de afwijzing, dan kunt u de volgende weg bewandelen:

 1. Bezwaarschrift indienen bij uw gemeente als beslissing negatief blijft dan
 2. In beroep gaan bij de rechtbank en als dat niet helpt
 3. In hoger beroep gaan

Andere opties die voor u wellicht interessant kunnen zijn:

 • U vraagt bij uw gemeente een uitkering voor levensonderhoud aan in het kader van bedrijfsbeëindiging. U dient dan uw bedrijf binnen een redelijke termijn te beëindigen.
 • U kan een beroep doen op de WSNP - regeling.
 • U kan wellicht uw bedrijf verkopen.
 • U kan een IOAZ - aanvraag indienen, mits u ouder bent dan 55 jaar.

Onderzoek de mogelijkheid om een percentage van de uitstaande schuld aan te bieden aan alle oude schuldeisers tegen finale kwijting (zie kopje schuldsaneringsopties).

1. Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met een afwijzing Bbz of IOAZ kunt u bij uw gemeente een bezwaarschrift indienen. Bezwaar aantekenen bij het College van Burgemeester en Wethouders kost niets. In de afwijzingsbrief staat vermeld aan wie u die brief moet richten. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit bij uw gemeente worden ingediend. Het college verklaart het bezwaarschrift dat te laat is ingediend als zijnde niet-ontvankelijk.

Inhoud bezwaarschrift

U moet de volgende gegevens in uw bezwaarschrift opnemen:

 • Uw volledige naam en adres.
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt, u mag ook een kopie van het besluit meesturen.
 • De reden(en) waarom u bezwaar maakt.
 • U moet met uw handtekening altijd het bezwaarschrift ondertekenen.

Wanneer krijgt u bericht

Nadat de gemeente het bezwaar heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens behandelt meestal een ambtelijke hoor- en adviescommissie uw bezwaarschrift. Het is mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek om uw bezwaar toe te lichten. Dit heet een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Bereid u zelf goed voor op het gesprek. U mag een vertegenwoordiger (deskundige) meenemen als u dat wilt om uw argumenten goed naar voren te kunnen brengen. U ontvangt na behandeling van het bezwaarschrift een besluit op uw bezwaarschrift in de vorm van een beschikking. Deze brief die u krijgt heet de beschikking op bezwaar en wordt meestal binnen zes weken naar u verstuurd.

De beschikking op bezwaar

Er zijn vier opties:

 • Uw bezwaar is gegrond met als gevolg dat uw bezwaar is toegewezen.
 • Uw bezwaar is ongegrond ofwel uw bezwaar is afgewezen.
 • Uw bezwaar is gedeeltelijk gegrond, ofwel een deel van uw bezwaren is toegewezen maar niet alles.
 • Uw bezwaar is niet ontvankelijk, ofwel uw bezwaar is niet inhoudelijk behandeld. Dit kan bijvoorbeeld omdat uw bezwaar te laat is ingediend, of omdat het gaat om een situatie waarbij u geen bezwaar kunt indienen.

2. In beroep bij de rechtbank

Als u bezwaar (deels) ongegrond is verklaard door Burgemeester en Wethouders van uw gemeente dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. In beroep gaan betekent, dat u schriftelijk aan de rechter laat weten dat u het niet eens bent met de afwijzing van uw bezwaar.

U moet binnen zes weken na verzending van het besluit van uw gemeente op uw bezwaar een brief naar de rechtbank sturen. Dit heet een beroepschrift. U dient het volgende te vermelden:

 • Naam, adres, geboortedatum, datum waarop u het beroep schrijft.
 • Een omschrijving van de beslissing op het bezwaar waartegen u in beroep gaat, maar u kan ook een kopie van de brief met de afwijzing op het bezwaar meesturen.
 • De redenen waarom u het niet eens bent met deze beslissing.

Tip

Heeft u meer tijd dan zes weken nodig om uw beroepschrift goed te kunnen onderbouwen, dan kunt u een voorlopig (pro forma) beroepschrift indienen. U zet daar alle gegevens in behalve de redenen voor het beroep. Wel geeft u aan dat u de redenen voor het beroep zo spoedig mogelijk toestuurt. De rechtbank deelt u vervolgens mede, wanneer u de redenen van het beroepschrift uiterlijk moet insturen.

U krijgt een uitnodiging voor een rechtszitting. U mag dan vertellen waarom u in beroep bent gegaan. Een medewerker van Sociale Zaken mag het standpunt van de gemeente toelichten waarom uw bezwaar is afgewezen. De rechter kan uw beroep gegrond of ongegrond verklaren. Als uw beroep wordt afgewezen dan kunt u in hoger beroep gaan. Het is ook mogelijk dat de rechter uw beroepschrift niet-ontvankelijk verklaart, ofwel de rechter neemt uw beroep niet in behandeling.

Om bij de rechtbank in beroep te kunnen gaan dient u griffierechten te betalen.

 • U krijgt daarna van de rechtbank een uitnodiging voor een openbare zitting.
 • U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
 • U of uw gemachtigde kan tijdens de zitting de zaak toelichten.

Tip

U kunt de rechter vragen om de gemeente te verplichten tot het vergoeden van de door u gemaakte kosten van het in beroep gaan zoals kosten advocaat en reiskosten. Geef aan hoe de beslissing van de rechtbank er volgens u uit hoort te zien en waarom. Bespreek van tevoren met een juridisch deskundige of het überhaupt wel zin heeft om in hoger beroep te gaan. Betaalde juridische adviezen zijn mogelijk via onze huisadvocaat Hugo Heerebout. Bedenk dat een goede advocaat nu eenmaal geld kost.

In beroep gaan kost vaak veel tijd en energie. Het eindresultaat is onbekend omdat de rechter daarover beslist en niet u.

3. Hoger beroep

Tegen de beslissing van de rechtbank kunt u weer in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep zie www.rijksoverheid.nl.

De uitspraak van de rechtbank is bindend tussen partijen. Die binding heeft ook betekenis bij een eventueel vervolg van deze procedure. Als een partij niet met hoger beroep opkomt tegen het oordeel van de rechtbank, waarbij uitdrukkelijk en zonder voorbehoud een standpunt van die partij is verworpen, staat de bestuursrechter die partij in beginsel niet toe dat standpunt in een latere fase de procedure opnieuw te nemen. In simpele bewoordingen betekent dit het volgende. In hoger beroep wordt alleen behandeld datgene ofwel die punten die u in hoger beroep aanhaalt. Voorbeeld: stel 2 punten zijn in beroep afgewezen. U gaat tegen 1 punt in hoger beroep. De Centrale Raad van Beroep behandelt dan alleen dat ene punt waartegen u in beroep gaat. Het andere punt wordt dus niet meer onderzocht.