IOAZ-uitkering

Wat is de IOAZ-uitkering?

IOAZ staat voor: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

De IOAZ is een werkloosheidsregeling speciaal voor oudere zelfstandigen (55 plussers) die gedwongen worden hun bedrijf te beёindigen of te verkopen, omdat ze uit hun bedrijf een te laag inkomen kunnen halen. De in het bedrijf meewerkende partner kan ook een beroep doen op deze regeling.

De IOAZ-uitkering vult het inkomen van u en uw partner aan tot bijstandsniveau. Een IOAZ-uitkering is dus een uitkering op bijstandsniveau. De IOAZ-uitkering wordt na bedrijfsbeëindiging (uitschrijven uit het handelsregister bij de KvK) uitbetaald. Voordeel van IOAZ-uitkering versus een WWB-uitkering is dat een X bedrag aan eigen vermogen is vrijgesteld

Op de datum van aanvraag mag het bedrijf nog niet zijn beёindigd. Het bedrijf hoeft niet te worden beёindigd. U mag het ook verkopen. De aanvraag verplicht u niet om het bedrijf te beёindigen. Als u besluit het bedrijf niet binnen 18 maanden na aanvraag te beёindigen dan vervalt de aanvraag. Wilt u daarna alsnog voor een IOAZ-uitkering in aanmerking komen, dan moet u een nieuwe aanvraag bij uw gemeente indienen. U dient de IOAZ-uitkering bij de sociale dienst in uw woonplaats aan te vragen.

Komt u in aanmerking?

In aanmerking kunnen komen:

 • zelfstandige zonder personeel (zzp-ers)
 • eenmanszaken
 • VOF (vennoten uitgezonderd de stille vennoten)
 • BV (directeur grootaandeelhouder met 50% of meer van de aandelen)
 • coöperatieve vennootschap WA (leden met wettelijke aansprakelijkheid)

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

De inkomsten (dat is de winst) uit uw bedrijf moeten, samen met eventuele andere inkomsten, de laatste drie jaar minder zijn geweest dat de norm genoemd in artikel 5, tweede lid, 2e bruto gemiddeld per jaar. Voor de toekomst mag geen hoger inkomen dan de norm genoemd in artikel 5, tweede lid, 3e en derde lid, 2e bruto worden verwacht. De gemeente dient dit te onderzoeken. Vaak vraagt de gemeente aan een onafhankelijk adviesbureau zoals Martin Delta om een IOAZ-onderzoek uit te voeren.

Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.

 • Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U bent tussen de 55 en AOW-leeftijd.
 • U hebt ten minste tien jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt drie jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand zeven jaar in loondienst geweest
 • U hebt 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf hebben gewerkt.

Als u onvoldoende inkomen hebt om in uw levensonderhouder te kunnen voorzien, dan kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. IOAZ is een uitkering op bijstandsniveau. Voordeel van IOAZ is dat een X bedrag aan eigen vermogen is vrijgesteld.

De gemeente kijkt of u:

 • inkomsten uit arbeid hebt, zoals salaris, of
 • inkomsten die voortkomen uit salaris, zoals een WW-uitkering of een WAO-uitkering,
 • een partner met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen) hebt.

Hoogte van uw uitkering

De hoogte van uw uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U hebt alleen recht op een IOAZ-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. De IOAZ vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen tot een bedrag van € 136.848 niet mee (normbedrag per 1-1-2020, buiten beschouwing te laten vermogen art. 8 tweede lid).

Onder eigen vermogen valt bijvoorbeeld een eigen huis.

Voor aanvullende pensioenvoorzieningen kunt u een bedrag tot maximaal € 130.517 buiten beschouwing laten (normbedrag per 1-1-2020 genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling vermogenswaardering IOAZ)

Dit geld hoeft niet al in een pensioenvoorziening te zitten, maar mag ook op een spaarrekening staan of nog in het bedrijf zitten.

De IOAZ-uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. Ouderen kunnen deze uitkering tot hun AOW-leeftijd krijgen.

Het vermogen boven het vrij te laten bedrag (€ 136.848 plus als er sprake is van een pensioentekort maximaal € 130.517) wordt geacht jaarlijks 3% inkomsten op te leveren (artikel 8, tweede 2 IOAZ). Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de uitkering. Dit was in voorgaande jaren 4% zie Staatscourant 1996/247 sinds 01-01-1997.

De hoogte van de IOAZ-uitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw leeftijd. Er wordt rekening gehouden met wie u de woning bewoont, de kosten van de huishouding deelt of op een andere manier voor elkaar zorgt. Vermogensmutaties die ontstaan na toekenning IOAZ-uitkering door de gemeente, denk aan een erfenis of een prijs winnen, hebben geen invloed op de hoogte van de IOAZ-uitkering. De IOAZ-uitkering kan om diverse redenen door de gemeente worden beëindigd of tijdelijk worden stopgezet. Denk hierbij aan de ex-ondernemer of zijn partner:

 • ze hervatten hun werkzaamheden in het eigen bedrijf
 • ze gaan in loondienst werken
 • ze ondergaan een vrijheidsstraf

Welke inkomsten worden verrekend met een IOAZ-uitkering

Gezinsinkomsten worden verrekend met de IOAZ-gronadslag. Het gaat om inkomsten die voortkomen uit het werk van de “gewezen zelfstandige” en van zijn of haar partner. Denk hierbij aan:

 • inkomsten uit werk in loondienst
 • inkomsten uit andere uitkeringen
 • zoals WW, WAO, WIA, WAMIL, WAJONG, IOAW
 • inkomsten uit een bedrijfspensioen of studiebeurs

Inkomsten die niet worden meegeteld zijn:

 • alimentatie
 • inkomsten uit onderhuur, verhuur of van een kostganger
 • inkomsten uit een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Let op: volgens Schulinck is dit redelijk. IMK is het daar niet mee eens en gaat uit van wel korten!
 • kinderbijslag, kind gebonden budget, kinderopvangtoeslag
 • huurtoeslag
 • rente van spaargeld
 • heffingskortingen
 • alle overige inkomsten die niet uit of in verband met arbeid zijn ( denk aan een onverplicht pensioen)

Vermogensmutaties nadien hebben geen invloed op een korting op de IOAZ-uitkering. Nadien een erfenis, een prijs winnen of (een deel van het vermogen verliezen heeft dus geen invloed op het recht of de hoogte van de IOAZ-uitkering. Dit is landelijk beleid (afd. Publiek en Informatie van Min. Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.) info@minszw.nl

Verplichtingen

De IOAZ-uitkering is een werkloosheidsuitkering. Als u een IOAZ-uitkering hebt, hebt u een aantal verplichtingen. U moet bijvoorbeeld:

 • ingeschreven staan bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen);
 • zo snel mogelijk proberen weer werk te vinden. U hebt een sollicitatieplicht;
 • aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring;
 • wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering doorgeven aan de sociale dienst.

De verplichtingen van de IOAZ gelden ook voor uw partner als deze jonger dan de AOW-leeftijd is.

Als u de verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen en een maatregel opleggen. U moet het teveel ontvangen geld terugbetalen en ook is het mogelijk dat u een maand of langer een lagere uitkering krijgt.

Gevraagde gegevens door de gemeente bij een IOAZ-aanvraag

 • kopie legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner
 • bewijs burger servicenummer van u en uw eventuele partner
 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • bewijzen van uw arbeidsverleden
 • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen
 • eventueel een echtscheidingsvonnis
 • jaarrekeningen (balans + verlies en winstrekening) van de afgelopen 3 jaar
 • inkomstenbelasting-aangiftes van de afgelopen 3 jaar
 • bezittingen- en schuldenoverzicht zoals zakelijk als privé
 • overige inkomensgegevens van u en uw eventuele levenspartner

Adviesproduct IOAZ voor ondernemers

Pre beoordeling IOAZ haalbaarheidsonderzoek € 199 incl. reiskosten en BTW.

In een gesprek met u bij u thuis of bedrijf checken wij met u of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering. U heeft de jaarcijfers over de afgelopen 3 jaar voor ons beschikbaar. De uitslag delen wij u mondeling mede. Zo’n gesprek bij u thuis duurt 2 uur.

Eventueel kunnen wij ook een IOAZ-rapport maken maar dat is daarna bespreekbaar met onze bedrijfsadviseur.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u de advieskosten voor het IOAZ-adviesgesprek € 199 (inclusief reiskosten en BTW) eerst over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient hierbij aan te geven uw telefoonnummer, naam, adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een gesprek. U krijgt van ons een nota met daarop per bank betaald na betaling per email.

Pre beoordeling IOAZ haalbaarheidsonderzoek € 199

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Bedrijfsbeëindiging en verkoop van uw locatie/ onroerend goed?

Heeft u een locatie en/of onroerend goed dat u wilt verkopen om te genieten van uw welverdiende pensioen? Of zoekt u een partner om een locatie te (her)ontwikkelen, dan bieden wij u meer dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling van vastgoed.

Hierbij zijn de volgende criteria van belang:

 • perceelgrootte minimaal 1.500 m2;
 • bevolkingsagglomeraties met minimaal 10.000 inwoners (niet zijnde krimpgebied);
 • ligging binnen bebouwde kom.

Uiteraard behandelen wij uw aanvraag met de grootste discretie email naar Martin Zuurhout MBA en drs. Gert van Ruler

Bezwaar

Bezwaar maken kan ook als u vindt dat u te lang op een beslissing moet wachten. U moet uw bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van uw gemeente. U kan ook bezwaar maken tegen het besluit. Dit moet u schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van het besluit doen. U hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kunt u binnen zes weken bij de rechtbank in beroep gaan. Een advocaat is hiervoor niet nodig. Tegen de beslissing van de rechtbank kunt u weer in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep zie www.rijksoverheid.nl