Qredits versus Bbz

Qredits versus Bbz

Naast de Bbz is er in Nederland de mogelijkheid om via Qredits een bedrijfskrediet te krijgen als (startende of gevestigde) ondernemer.

Wat is Qredits?

Qredits Microfinanciering Nederland is een landelijk opererende organisatie die sinds 2009 zakelijke kredieten in combinatie met adviseren en coaching verstrekt aan startende en bestaande ondernemers die niet worden gefinancierd door het reguliere bankwezen. Qredits is een stichting zonder winstoogmerk met een maatschappelijke doelstelling. Een bedrijfsadviseur van Qredits beoordeelt uw kredietaanvraag.

Qredits rekent een marktconform rentepercentage momenteel ligt dit tussen de 9,75% en 10,75% afhankelijk van het risicoprofiel van de aanvrager. Qredits beoordeelt zowel kredietaanvragen van mensen met als zonder een uitkering. Een aanvraag voor een krediet van maximaal € 250.000 is bij Qredits in te dienen. Van de microvariant tot en met € 50.000 zijn er sinds 2009 tot eind 2014 4.900 leningen verstrekt ofwel gemiddeld 1.000 per jaar met een gemiddelde waarde van € 20.000. Sinds 2015 is het maximale krediet € 250.000 in 2014 was dit nog € 150.000.

Hieraan worden wel strengere eisen gesteld. In 2014 hebben 100 MKB-ers zo’n krediet gekregen met een gemiddelde waarde van 75.000. Qredits verwacht in 2015 in totaal 1.500 leningen te verstrekken. Eind 2014 heeft Qredits € 100 miljoen aan lening verstrekt en de aflossingen bedragen € 30 miljoen per jaar. Als wij 1.500 leningen afzetten tegen 8.000 bij de Bbz (mix periodieke uitkeringen en Bbz-leningen) dan is de Bbz-regeling ruim 5 x zo belangrijk voor kleine ondernemers dan Qredits (1.500 versus 8.000).

Jaarlijks zijn er 5.000 mensen die werkloos zijn of in de bijstand zitten die de mogelijkheden van het ondernemerschap met de gemeente of het UWV bespreken (bron: Ecorys Bbz 2004 uit het startblok pagina 34). Ieder jaar starten met behulp van de Bbz circa 2.000 ondernemers. Daarnaast zijn er nog bestaande bedrijven met financiële problemen die een positief beroep doen op de Bbz-regeling. Wij schatten dit aantal op 6.000 per jaar. Dit betekent 8.000 positieve Bbz aanvragen per jaar. Circa 50% wordt afgewezen dat betekent 16.000 Bbz-aanvragen per jaar.

Vergelijking financieringsmogelijkheden

Hieronder kort samengevat het verschil tussen een banklening, een lening bij Qredits en een Bbz-lening.

Bank Qredits Bbz
01Rentepercentage8%- 13%9,75-10,75% micro
vanaf 8,75% mkb
8%
02Afhandelingduurwisselendmax. 1 maandmax. 13 weken
03Geschikt voor uitkeringsgerechtigdenniet gewenste doelgroeponderdeel van doelgroepdoelgroep
04Financiering t.b.v. uitbreidingenmogelijkheidmogelijkheidgeen mogelijkheid
05Mogelijkheden coachinggeenbetaaldevoor en na de start
06Onderpand/zekerhedennoodzakelijkniet noodzakelijk wel gewenstniet noodzakelijk
07Hoogte kredietfaciliteitafhankelijk van de geboden zekerhedenMicrokrediet max
€ 50.000
Mkbkrediet max
€ 250.000
starter max.
€ 36.155
gevestigde ondernemer max.
€ 196.381
08Twijfelsituatiesworden niet gefinancierdworden niet gefinancierd, tenzij extra zekerheden kunnen worden aangetoond (mede-kredietnemer)worden soms gefinancierd bij overzienbaar beperkt risico
09Verstrekking aan rechtspersonenenige mogelijkheidmogelijkheid, maar wel immer onder hoofdelijke verbondenheidzowel zakelijk als privé aansprakelijk middels de kredietovereenkomst
10Verstrekking om niet/giftniet mogelijkniet mogelijkmogelijk
11Rentecompensatieniet mogelijkniet mogelijkmogelijk
12Samenloop met andere kredietenmogelijkmogelijkmogelijk
13Mogelijkheden uitstel van betalingja onder strenge voorwaardenja in overleg met kredietnemerja, redelijk soepel te regelen
14Bezwaarmogelijkhedenniet mogelijkniet mogelijkja
15Voorzieningen na opzegging kredietn.v.t.n.v.t.ja
16Afsluitkostenja€ 250 - € 750nee
17Afwijzingen kredietaanvragenonbekend75%50%

In de praktijk zijn volgens Martin Delta de volgende verschillen tussen Qredits en de Bbz-regeling waar te nemen

 • Circa 25% van de aanvragen wordt door Qredits gefinancierd, dus 75% van de aanvragers krijgen geen krediet. Bij de Bbz is de kans op een krediet hoger.
 • Adviesbureau IMK: 56% van de aanvragen wordt afgewezen (in de 1e 9 maanden van 2009). Adviesbureau Martin Delta: van de aanvragen wordt 50% afgewezen.
 • Bij Qredits bedraagt het maximale krediet voor startende en bestaande ondernemers € 250.000 (microkrediet max € 50.000 en MKB krediet € 250.000) Er worden hogere eisen gesteld aan een MKB krediet.
 • Qredits eist vaak dat familieleden borg staan voor de lening en ze eisen stilpandrecht op bedrijfsmiddelen en hypothecaire zekerheid als er sprake is van onroerend goed.
 • Bij de Bbz geldt: maximaal krediet bij een starter € 36.155 en bij een gevestigd bedrijf € 196.381.
 • De Bbz biedt de mogelijkheid van een periodieke uitkering voor levensonderhoud, omdat dit gekoppeld is aan de WWB. Qredits biedt alleen een bedrijfskrediet.
 • Gemeenten kunnen de prestarter een beperkt krediet geven voor het plegen van marktonderzoek maar gemeenten doen dit veel minder dan voorheen vanwege de recessie en budgetonderschrijdingen.
 • De definitieve beslissing over een kredietaanvraag wordt door Qredits binnen 1 maand genomen. Een Bbz-advies wordt door adviesbureau Martin Delta binnen 1 maand uitgevoerd, maar de gemeente mag in principe over de beslissing maximaal 13 weken doen.
 • Qredits biedt vanaf het najaar van 2012 coaching en begeleidingsproducten aan (startende) ondernemers, zowel voorafgaand als na de bedrijfsstart. De kosten voor de coaching dient de ondernemer zelf te betalen. Bij de Bbz betaalt de gemeente de kosten voor coaching. Alleen het toekennen door gemeenten van geld voor coaching komt sinds 2010 nog maar beperkt voor, omdat de overheid dit niet meer apart vergoedt. De gemeente krijgt een totaalbudget waar ze het een jaar lang mee moeten doen. De praktijk leert dat gemeenten hun kosten willen beheersen en dat zij vanwege de recessie minder willen uitgeven. Het gevolg is dat ondernemers minder worden begeleid. Wel blijkt uit onderzoek dat begeleiding soms zinvol kan zijn om de overlevingskansen van het bedrijf te vergroten.
 • De rente bij Qredits bedraagt bij mico 9,75-10,75% en bij mkb vanaf 8,75%.
 • Qredits vraagt afsluitkosten (bij een lening van € 15.000 is dat € 500) en bij de Bbz zijn er geen afsluitkosten.
 • De maximale terugbetaaltermijn bij zowel Qredits als bij de Bbz is 10 jaar.
 • De gemiddelde looptijd van een lening bij Qredits is 4,5 jaar en bij de Bbz 6 jaar.
 • Heeft u geen branche ervaring dan is de kans op een krediet van Qredits klein. Dit speelt bij de Bbz-regeling een minder belangrijke rol.
 • Ondernemers in conjunctuurgevoelige branches zoals transport en de bouw hebben bij Qredits een kleine kans op een krediet. Bij de Bbz ligt die kans hoger.
 • Qredits wil 2.000-2.500 kredieten per jaar verstrekken. Bij dit Bbz ligt dit vele malen hoger.
 • Qredits is opengesteld voor zelfstandigen met een BKR aantekening (betalingsproblemen). Niet alle banken accepteren de aanvragen van deze zelfstandigen ook al hebben ze een ondernemingsplan gemaakt. Bij de Bbz behoren ondernemers met een BKR aantekening tot de doelgroep.

Tip van adviesbureau Martin Delta aan gevestigde ondernemers

Bent u al een tijdje ondernemer, probeer dan eerst een Bbz-aanvraag bij uw gemeente in te dienen als uw bank uw kredietaanvraag heeft afgewezen of als u tijdelijk een periodieke uitkering voor levensonderhoud nodig heeft om een dip in uw bedrijfsinkomsten te kunnen opvangen.

Tip van adviesbureau Martin Delta aan starters

Ons advies aan starters en ondernemers is: probeer eerst een Bbz-aanvraag bij uw gemeente in te dienen. Deze regeling biedt meer kans op succes, biedt u de mogelijkheid van een uitkering naast een lening en het kost u uiteindelijk minder aan rente!

Tip: Bij Qredits een lening aanvragen?

Qredits kan interessant zijn voor startende ondernemers die niet vallen onder de doelgroep van de Bbz regeling te weten: mensen die een uitkering WW of bijstand (Participatiewet) ontvangen. Wilt u meer weten van Qredits zie dan de website www.qredits.nl

Wist u dat?

Sommige gemeenten zien Qredits als een voorliggende voorziening ofwel u dient eerst afgewezen te zijn bij Qredits voordat u in aanmerking komt voor de Bbz-regeling. Vraag aan gemeenten: zijn gemeenten die dit doen zich wel voldoende bewust dat hierdoor de procedure minstens 1 maand langer duurt en dat de kans op een krediet kleiner is dan bij de Bbz-regeling.