WW-uitkering & Bbz-regeling

WW & Bbz

In 2009 waren er 7.900 werklozen die vanuit de WW een eigen bedrijf begonnen. In zowel 2010 als in 2011 gingen jaarlijks 14.000 WW-ers als ondernemer aan de slag. Uitkeringsinstantie UWV weet niet hoeveel daarvan op langere termijn succesvol zijn. Bekend is wel dat na 4 jaar nu slechts 30% van de starters nog in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. In 2011 was dit nog 50% dus het wordt moeizamer voor starters om als ondernemer te overleven.

Positief is dat iemand liever zijn eigen geld verdient dan een uitkering heeft, maar wees u wel bewust van de risico’s. Bezint voordat gij met een WW-uitkering begint is het advies van Martin Delta.

  • Er is veel concurrentie en klanten werven in een verdringingsmarkt (recessie) valt vaak tegen dus omzetinschatting is soms veel te optimistisch dus niet realistisch.
  • Veel starters vanuit de WW zijn zich niet bewust dat ze er vooral in het eerste jaar er financieel gezien vaak op achteruit gaan. Dit komt door een aanloopperiode in het bedrijf, waardoor ze uiteindelijk minder kunnen overhouden dan hun WW-uitkering. Wees u bewust dat u de gewerkte uren dient op te geven aan het UWV en dat er achteraf een verrekening plaats vindt met het verdiende inkomen in het bedrijf.

Uitkering voor levensonderhoud tijdens de startfase

Als een WW-gerechtigde een eigen bedrijf start, dan is hij niet meer voor de arbeidsmarkt beschikbaar. Het gevolg is dat de WW-uitkering vervalt. Om deze inkomstenterugval te beperken, kan bij het UWV Werkbedrijf toestemming gevraagd worden om gedurende 6 maanden te starten met behoud van de WW-uitkering. Eventuele inkomsten uit het bedrijf worden voor 70% met de WW-uitkering verrekend.

Het UWV eist dat alle uren die de starter maakt dus niet alleen de gefactureerde uren maar ook uren voor administratie, voorbereiding, etc. worden gemeld. De urenopgaven aan UWV en aan de Belastingdienst worden met elkaar vergeleken en mogen niet van elkaar verschillen. Als blijkt dat er verschillen zijn, kan dat voor de starter financiële gevolgen hebben. Het kan betekenen dat de starter het teveel ontvangen aan WW-uitkering moet terugbetalen. Of dat de starter te weinig betaalde belasting alsnog moet betalen.

Tip

Onderzoek voordat u start goed uit wat wel en wat niet mag.

Met behoud van uw WW-uitkering!

Volgens de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft het UWV mensen met een uitkering die een eigen bedrijf zijn begonnen niet goed behandeld. Wie WW ontvangt mag met behoud van uitkering een eigen bedrijf beginnen. De uren die aan het eigen bedrijf zijn besteed, moeten bij het UWV worden opgegeven.

Volgens de ombudsman zijn veel zzp-ers door medewerkers van het UWV op het verkeerde been gezet. Er werd vaak geadviseerd het niet te nauw te nemen met de gewerkte uren die moesten worden opgegeven. Dat zou de levenskans van de nieuwe onderneming vergroten. Minister van Sociale Zaken de heer Donner “Waar er sprake is geweest van onvoldoende informatie, moet dit uiteraard betreurd worden”.

Zie hier het volledige artikel van 9 februari 2010.

Bedrijfskapitaal

Het UWV kan alleen als er sprake is van arbeidsbeperkingen (WIA, WAO, WAZ, Wajong of ZW) een bedrijfskapitaal aan een starter verstrekken. Als dat dus niet het geval is, kan de starter een beroep doen op de Bbz-regeling (zie starter) mits er geen andere voorliggende voorzieningen zijn. Voorliggende voorzieningen kunnen zijn eigen vermogen, lijfrente, banklening, familielening, etc.

Tip

Starter bezint eer gij begint!

Artikel in De Volkskrant over UWV onderzoek uitstroom

Een onderzoek van het UWV naar de uitstroom van uit de werkloosheidsuitkering WW geeft het volgende beeld over 2008:

  • 16% stroomde direct door naar de bijstand (WWB)
  • 29% werd nugger (niet uitkeringsgerechtigde omdat partner inkomen heeft)
  • 46% vond werk korte tijd na einde WW
  • 9% andere uitkering bijvoorbeeld WAO of soms daarna nog WWB

Het UWV noemt het opvallend dat in 2008 46% van de ex-WW-ers na het bereiken van de maximale WW-duur alsnog werk vond. Het instituut heeft hier geen verklaring voor.

Wilt u meer weten over een eigen bedrijf starten vanuit de WW, lees dan meer daarover op de website van het UWV https://www.uwv.nl/eigenbedrijf/. U kan daar een uitgebreide brochure in pdf downloaden "kan ik met een uitkering voor mijzelf beginnen" zie www.uwv.nl/eigenbedrijf-WW/