Wat is de Bbz-regeling?

Bbz 2004

Bbz 2004 is de afkorting van Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.
De regeling is bedoeld voor startende en gevestigde ondernemers.

Starters die in aanmerking komen voor de Bbz-regeling

 • startende zelfstandigen met een bijstandsuitkering Participatiewet
 • werknemers die werkloos dreigen te worden

Gevestigde ondernemers die vallen onder de Bbz-regeling

 • gevestigde zelfstandigen die tijdelijk financiële problemen hebben
 • oudere ondernemers (55 jaar of ouder) met een niet levensvatbaar bedrijf

Bij uw gemeente kan een aanvraag ingediend worden voor een:

 1. bedrijfskrediet
 2. periodieke uitkering voor levensonderhoud

1. Bedrijfskrediet

In de praktijk wordt gekeken naar de kredietbehoefte die nodig is om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Niet noodzakelijke investeringen worden in de kredietbehoefte niet meegenomen.

Een bedrijfskapitaal aan een beginnende zelfstandige bedraagt maximaal € 39.057
(normbedrag per 1-1-2022 artikel 24)

Een bedrijfskapitaal aan een gevestigde zelfstandige bedraagt maximaal € 212.147
(normbedrag per 1-1-2022 artikel 20, eerste lid)

Rente lening 8% per 1 juli 2009

Sinds 1 juli 2009 bedraagt de rente op een krediet 8%
(percentage per 1-1-2022 genoemd in artikel 15, onderdeel a)

Terugbetaling lening

De lening moet in maximaal 10 jaar worden afgelost. Meestal is de looptijd een stuk korter. Er wordt namelijk gekeken naar wat u redelijkerwijs zo snel mogelijk kan terugbetalen. Een starter dient meestal in staat te zijn om binnen 5 jaar de lening geheel af te lossen.

Bedrag om niet

De gemeente beslist op basis van de Bbz-regeling of u in aanmerking kan komen voor een bedrijfskapitaal om niet. Een bedrijfskapitaal dat u als lening krijgt hoeft u niet terug te betalen ("om niet") indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens die van toepassing is
 • uw bedrijf is levensvatbaar
 • uw inkomen is duurzaam lager dan de jaarnorm die van toepassing is

Na afsluiten van het boekjaar en inlevering van de jaarstukken bepaalt de gemeente, of u in aanmerking komt voor een bedrag om niet.

2. Periodieke uitkering voor levensonderhoud

Een startende ondernemer kan gedurende de aanloopperiode van zijn bedrijf (nog niet voldoende winstgevend) in aanmerking komen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud op bijstandsniveau. Ook een gevestigde ondernemer kan een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

Een Bbz-uitkering wordt altijd als voorlopige lening verstrekt. De hoogte van de lening wordt achteraf berekend aan de hand van de inkomsten uit uw bedrijf en eventuele extra inkomsten. U dient daarvoor de definitieve jaarcijfers over het afgesloten boekjaar bij de gemeente in te leveren. De berekening wordt door de gemeente op basis van de geldende bijstandsnormen (Participatiewet) uitgevoerd. Liggen uw bedrijfsresultaten uit uw bedrijf en eventuele andere inkomsten in het afgesloten boekjaar boven de bijstandsnorm, dan wordt de uitkering omgezet in een renteloze lening.

Ligt uw inkomen onder de bijstandsnorm, dan wordt de uitkering (gedeeltelijk) omgezet in een schenking. Een Bbz-uitkering ligt op het niveau van de bijstandsnorm die op uw gezinssituatie van toepassing is. Dit bedrag kan eventueel met een woonkostentoeslag en een toeslag voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering worden verhoogd.

Diegene die een beroep op deze regeling kunnen doen zijn:

 • startende ondernemers
 • gevestigde ondernemers
 • oudere zelfstandigen
 • beëindigende zelfstandigen

Om succesvol een beroep op de Bbz-regeling te kunnen doen moet men voldoen aan allerlei eisen. De belangrijkste eisen staan vermeld onder Doelgroepen.